Informacja o Połączeniu Spółek - Biprostal
1065
post-template-default,single,single-post,postid-1065,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Informacja o Połączeniu Spółek

Centrum Biurowe Biprostal

Informacja o Połączeniu Spółek

Kraków, 07.02.2020r.

Szanowni Państwo,

Działając w charakterze Zarządu spółki Centrum Biurowe BIPROSTAL Sp. z o.o. (wcześniej działającej pod nazwą Koksoprojekt Bis Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,  zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000573844, NIP: 6482775262, REGON: 362427360, kapitał zakładowy: 1.410.750,00 zł (dalej: „Spółka”), uprzejmie informujemy, że dnia 31 stycznia 2020 r. doszło do połączenia Spółki ze spółką „Centrum Biurowe BIPROSTAL z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,  zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000737619, NIP: 6770047064, REGON: 351502126, kapitał zakładowy: 1.410.750,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505 z późn. zm.) (dalej: „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach połączenia doszło również do następujących zmian w Spółce:

  • Spółka zmieniła nazwę z Koksoprojekt Bis Sp. z o.o. na Centrum Biurowe BIPROSTAL Sp. z o.o., tj. dotychczasową nazwę Spółki Przejmowanej;
  • Spółka zmieniła siedzibę z Zabrza na Kraków, tj. dotychczasową siedzibę Spółki Przejmowanej;
  • Spółka od dnia połączenia działa pod adresem: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, tj. dotychczasowym adresem Spółki Przejmowanej.

 

Pełne aktualne dane to:

Centrum Biurowe Biprostal Sp. z o.o.

30-081 Kraków, ul. Królewska 57

KRS: 0000573844

NIP: 648-277-52-62

REGON: 362427360

kapitał zakładowy: 1.410.750,00 zł

 

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH oraz art. 678 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145) (dalej: „KC”) z dniem połączenia, Spółka wstąpiła we wszystkie prawa
i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych przez Spółkę Przejmowaną. Oznacza to, że z dniem połączenia, tj. z dniem 31 stycznia 2020 r., Spółka stała się właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Królewskiej 57, 30-081 Kraków oraz stroną wszystkich umów najmu.

 

Informujemy, że skutek ten nastąpił z mocy prawa i nie wymaga wprowadzania jakichkolwiek zmian do zawartych przez umów najmu lub innych umów/porozumień.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, by od dnia połączenia wszelkie dokumenty oraz korespondencja kierowane do nas zawierały poprawne dane Spółki – w przeciwnym wypadku mogą one wymagać korekty.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres mailowy: biprostal@biprostal.pl.

Z poważaniem

______________________________

Małgorzata Cieślar – Prezes Zarządu